بچه ها تورو خدا کمکم کنید دارم دیوونه میشم
من هیچی از تحلیل سایت بلد نیستم هییییچی چون تغییر رشته دادم اومدم معماری استاد گفته واسه جلسه دیگه تحلیل سایت دانشکده معماری بیاریم
چیکار کنم ؟ کتابی چیزی میشناسین از پایه ی پایه بتونم یاد بگیرم؟؟؟