طراحی و سبک زندگی،ارائه ویژگی های معماری جهان و ویژگی سبک معماری اروپایی در جهان