نمای ویلای مهرشهر کرج - محوطه سازی ویلا - طراحی نمای ویلا - طراحی داخلی ویلا
.
.
نام پروژه: ويلا مهرشهر
.
آدرس: مهرشهر، استان البرز، ايران
.
شرکت مشاوره: هوبا طرح
.
معماران مسئول: هومن بالازاده
.
مدير پروژه: محسن کاظمينان فرد
.
تاريخ شروع و اتمام اجرا: 1394
.
مساحت زمين: 4000 متر مربع
.
مسحات ساخته شده: 330 متر مربع
.
نوع ساختمان: مسکوني
.
مشاوره سازه: شرکت آپتوس ايران
.
مهندس تاسيسات مکانيکي و الکتريکي: مهندس اعتمادي
.
فاز دو معماري: داريوش قرباني
.
مجري: شرکت آپتوس ايران
.
ارائه: پريما جهانگرد، آتوسا شيران، پويه نوريان
.
تصويرساري سه بعدي: مونا رضوي
.
عکاس: پرهام تقي اف،ديد استوديو، بابک طوسي پور، پويه نوريان
.
کارفرما: شرکت آپتوس ايران
.
.
.
.
.
.[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]
.

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]
.

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

.

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]
.

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]
.

[دسترسی به لینک ها فقط برای اعضای انجمن امکان پذیر می باشد . همین حالا ثبت نام کنید]

.

.
.
.