سلام ...من بعضی از دیتایل ها رو که از انترنت می گیرم خلی کوچیک هستن در فضای کد یا خیلی زیادن تو یه فحه و شامل چند نقشه هست ولی من می خوام یه نقشه یا دتایل بکشمخیلی بزرگ هست چطوری می تونم اونا ها رو کوچیک کنم ؟؟؟؟؟ با تغییر مقیاس هم اندازه ها به هم می ریزن .....ممنون اگه کمک کنید