سلام کسی هست بمن کمک کنه پایان نامه ام هتل سننتی هست .کسی نمونه رساله داره برام بفرسته.
ایدی تلگرامم.@mrrooli