سلام دوست من .

****
برای عبور تاسیسات بازشوهایی در سقف ایجاد می کنند که به آن داکت گفته می شود


بر حسب نوع فضا وابعاد فضا اندازه های متفاوتی داره
که بین 50*60یا 60*60 یا 60*40عموما برای...