یکی از روشهای موفقیت در آزمونهای معماری مطالعه سوالالت سالهای قبل این آرمونهاست. در این بخش فایل سوالات آزمون کارشناسی ناپیوسته (کاردانی به کارشناسی) معماری1389 دانشگاه سراسری برای دانلود رایگان...