ممنون البته بهتر میشد اصطلاحات تخصصی تر معماری رو میگذاشتین