هاااانامرداسرکارمونگ ذاشتن.وقتی ندارینا لکی مردم سرکارنذارین.حیف وقت من کخ الکی تلف شد