من هم دقیقا همین مشکل رو دارم.بشتر بابت تعیین نفرات جمعیتی که باید این اقامتگاه برای انها طراحی شه مشکل دارم:19: