دکوراسیون داخلی منزل شما یک موضوع بسیار مهم است و هر یک از المان‌های موجود در آن می‌تواند بسیار مهم باشد. یعنی اگر یکی از آن‌ها ناهمگونی خاصی با دیگر اجزا داشته باشد، شما در خانه احساس افسردگی و...