کاری نداره که فقط یکمی زمانش ساختش طول میکشه یه مقدارم هزینه بلیتش میشه
.
.
.
. باید سفر کنید امریکا به
شرکت ” پیکسار“ (Pixar)
سفارش بدید درست کنند
[Link is only viewabel to registered users]
.
..