سلام ...من بعضی از دیتایل ها رو که از انترنت می گیرم خلی کوچیک هستن در فضای کد یا خیلی زیادن تو یه فحه و شامل چند نقشه هست ولی من می خوام یه نقشه یا دتایل بکشمخیلی بزرگ هست چطوری می تونم اونا ها رو...