در این روش ها تصفیه فاضلاب به صورت هوازی مورد بحث قرار دارد که به صورت کلی تصفیه فاضلاب به روش هوادهی همان تصفیه فاضلاب بیولوژیکی می باشد.در تصفیه فاضلاب بیولژیکی مهمترین عامل برای انجام عمل تصفیه...