کرمان (شهر آفتاب)

در روی زمین نیست چو کرمان جایی

کرمان دل عالم است ما اهل دلیم