راست میکه دیه...........ی ساعت عضو شدیم اخرشم هیجی.....:19: