به نظرم شیت شماره 6 خوبه چون رنگاش باهم هم خونی داره